Search

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

II. DOTKNUTÁ OSOBA

III. OSOBNÉ ÚDAJE, SPÔSOB ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

IV. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VI. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

VII. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

VIII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

IX. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

X. ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ Alena Horňáková LOVKERAMIK, Pozdišovce 248, 07201 Pozdišovce (ďalej len predávajúci) prevádzkuje e-shop na stránke https://lovkeramik.sk.

 

I. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

Alena Horňáková LOVKERAMIK,

Pozdišovce 248, 07201 Pozdišovce

IČO: 48 145 254

DIČ: 1074524946

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Michalovce ()

 

KONTAKTNÁ OSOBA/ OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA

Alena Horňáková LOVKERAMIK, Pozdišovce 248, 07201 Pozdišovce

E-mail: alenalovkeramik@gmail.com , Telefón: 0904 546250

 

II. DOTKNUTÁ OSOBA

akákoľvek fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar, ktorý je ponúkaný na našich webových stránkach

akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý nakupuje tovar, ktorý ponúkame (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi),

akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi naše webové stránky,

akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi náš predajňu na území Slovenskej republiky.

 

III. OSOBNÉ ÚDAJE, SPÔSOB ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ  získava, spracúvava a uchováva Vaše osobné údaje pri navštívení našich webstránok za účelom záujmu o tovar alebo nakupovania a informácií o tovare, ktorý ponúkame.

Spôsob získania osobných údajov  

            

1. Registrácia v e-shope

Ak sa rozhodnete vytvoriť si účet na našich webových stránkach www.lovkeramik.sk, prevádzkováteľ získava nasledujúce osobné údaje:

Vaše meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dodacia adresa, fakturačná adresa (ak sú odlišné od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,

informácie o online objednávkach (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili),

Vaše prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo)

 

2. Nákup prostredníctvom E-shopu

V našich E-shopoch môžete nakupovať aj bez registrácie, avšak Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli doručiť tovar, ktorý si vyberiete a kúpite.

Ak nakupujete bez registrácie na našich webových stránkach www.lovkeramik.sk, prevádzkováteľ získava nasledujúce osobné údaje:

 • Vaše meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, dodacia adresa, fakturačná adresa (ak sú odlišné od adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,
 • informácie o online objednávkach (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili).

 

3. Prehliadanie webových stránok našej spoločnosti

Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti a informácie o tom, že ste klikli na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov)

Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení).

 

IV. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje nám poskytujete za účelom spracovania a realizácie objednávky, doručenia tovaru, sledovania stavu objednávok, prípadne za účelom aktualizácie údajov pre e-shop a zavedenie predzmluvných vzťahov, vrátane spracúvania Vašich platieb za tovar a prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše užívateľské účty. Takisto potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody spojené s Vašou registráciou, či poskytnúť rôzne zľavy. Prevádzkovateľ nevyžaduje a nespracuváva osobitné kategórie osobných údajov, len nevyhnutné kategórie osobných údajov na vybavenie objednávky.

Poskytovanie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Nariadenie  EU 2016/679 z 27.4.2016 (ďalej primerane aj „Nariadenie“) a na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Spracúvanie Vašich osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti, tzn. je nevyhnutné na plnenie kúpnopredajnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie registrácie Vášho konta v e-shope, ak nás o to pred uzatvorením zmluvy požiadate registráciou.

V niektorých prípadoch Vás môžeme požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia).

 

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webstránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v  menu "POUŽÍVANIE COOKIES".

 

Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

Vaše osobné údaje využívame na riešenie Vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo nás, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi, alebo v prípade nehody, ku ktorej došlo v našej predajni.

 

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

Niektoré vyššie uvedené spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú:

 • starať sa o potreby našich zákazníkov, vrátane dodania našich tovarov;
 • propagáciu a predaj našich tovarov;
 • starostlivosť o váš používateľský účet (E-shop), riešenie sťažností a sporov, uplatňovanie práv a právnych nárokov;
 • ochranu a podporu našej obchodnej činnosti, kolegov, zákazníkov;

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účely definované v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov dôsledne dodržiavame zásadu nevyhnutnosti a primeranosti, t. j. vykonávame len také spracovateľské činnosti, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov, a to výlučne v rozsahu primeranom týmto účelom. V nadväznosti na to uplatňujeme predovšetkým zásadu minimalizácie údajov a zásadu minimalizácie uchovávania údajov tak, ako je uvedené nižšie.

 

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

 • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry)
 • poskytovanie služieb webhostingu,
 • poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou webstránok,
 • spracovanie platieb v našej predajni alebo v rámci E - shopu,
 • doručovateľské a kuriérske služby, vrátane služieb vyzdvihnutia zásielok na výdajných miestach,
 • spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a v našom mene rozosielajú elektronickú komunikáciu vrátane newslettrov našej spoločnosti,
 • služby zisťovania spokojnosti zákazníkov,
 • služby vedenia účtovníctva,
 • služby súvisiace s vymáhaním pohľadávok,
 • právne služby,
 • súkromná bezpečnostná služba,
 • spoločnosti, ktoré prevádzkujú priemyselné kamery v našej predajni či vykonávajú ich údržbu.

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú online mediálne kanály (webstránky, stránky sociálnych sietí), pričom v našom mene poskytujú prostredníctvom týchto online mediálnych kanálov relevantné online reklamy na naše produkty a služby. Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, ak navštívite určitú stránku na sociálnych sieťach. Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti Facebook, Google.

Niektoré Vaše osobné údaje môže poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

 

VI. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom E-shopu). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám dodali tovar, ktorý ponúkame. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.

 

VII. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našich alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou, ktorú poskytujeme na naše tovary, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

 

VIII. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte podľa nariadenia v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať; odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • byť informovaný o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,
 • podať  sťažnosť dozornému orgánu, resp. návrh na začatie konania, na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

IX. UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Vašim právam korešpondujú naše povinnosti. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo zaslaním žiadosti do sídla Prevádzkovateľa, zaslaním e-mailu na adresu alenalovkeramik@gmail.com a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka:  http://www.dataprotection.gov.sk/.

Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

Z Vašej žiadosti by malo vyplynúť,  ktoré z týchto práv a ako chcete využiť. Ak by ste mali otázky k obsahu Vašich práv, pokúsime sa ich zodpovedať k Vašej spokojnosti.

Ukladá sa nám povinnosť poskytnúť Vám informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie podľa uvedených právnych predpisov, ak by sme mali v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

 

X. ZMENA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnenie sa žiadnym spôsobom bez výslovného súhlasu nedotkne práv dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.